در هنگام نیاز مقدار مناسبی از محصول را روی پوست تمیز قرار داده و پخش نمایید.